top of page

Jūlija Forhēltere: Neoliberālisms un psihoterapijas uzplaukums Ugandā

Otrdien, 29.oktobrī plkst.18.00 ar prieku aicinām uz sociālantropoloģes Jūlijas Forhēlteres (Julia Vorhölter) vieslekciju “Traki laiki: jauna kārtība, jaunas kaites un psihoterapijas uzplaukums Ugandā” (Crazy Times: New [Dis]Orders and the Emergence of Psychotherapy in Uganda).

Pasākums notiks Latvijas Nacionālās Bibliotēkas AsiaRes lasītavā (M stāvā) lasījumu cikla “Stāsti par cilvēku” ietvaros. To organizē Latvijas Antropologu biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Rīgas Stradiņa universitāti.

Pasākums notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas.

Par stāstījumu: “Balstoties etnogrāfiskā lauka darbā, savā stāstījumā izsekoju psihoterapijas iestāžu, aktoru un diskursu attīstībai Ugandā kopš 2000. gadu sākuma. Darbā tiek meklētas atbildes uz tādiem jautājumiem, kā, kādēļ un kādos kontekstos psihoterapijas popularitāte pēdējā laikā ir tik strauji pieaugusi, kas ir tie cilvēki, kas spēj un vēlas to izmantot, un kā šī parādība iekļaujas plašākā Ugandas sabiedrības transformāciju kontekstā. Es izvirzu hipotēzi, ka psihoterapija ne tikai tika radīta mainīgas sociālekonomiskās un morālās kārtības laikā, bet gan bija arī svarīga tās veidošanā - un ir neatraujami saistīta ar neoliberālā kapitālisma izplatīšanos Ugandā pēc 1986. gada. Dažādie veidi, kādos psihoterapija Ugandā kļūst par daļu no garīgās veselības aprūpes jomas, iezīmē arvien krasākas sabiedrības grupu atšķirības, mainīgās kopienu attiecības un atbildības sadalījumu, kā arī jaunus (paš)pārvaldes režīmus un ideoloģijas. Vienlaikus šie procesi norāda uz jaunas izpratnes rašanos par to, kā mazināt psihosociālās ciešanas, kas cieši saistītas ar piederību kādai no sabiedrības grupām. Mans pētījums pievienojas to pētījumu lokam, kas parāda, kā psihoterapijas izplatības augšupejošā dinamika visā pasaulē atspoguļo un veido noteiktas sociālekonomiskās kārtības, ko, savukārt, raksturo jaunas afektīvās prakses un mainīga izpratne par piederību.”

Par pētnieci: Jūlija Forhēltere ir lektore un pēcdoktorantūras pētniece Gētingenes Universitātes Sociālās un kultūras antropoloģijas institūtā. Viņas pētniecības jomas iekļauj tādas tēmas kā psiholoģiskā un medicīnas antropoloģija, sociālo un kultūras pārmaiņu dinamika un izpratne Subsahāras Āfrikā, neoliberālisma un pārvaldības (governmentality) studijas, kā arī attīstības antropoloģija. Pēdējā laikā viņa pievērsusies mentālās veselības mainīgajiem diskursiem un jaunām psihoterapijas formām Ugandā.


The Latvian Association of Anthropologists, in collaboration with the National Library of Latvia and Rīga Stradiņš University, cordially invites you to the upcoming public talk in our Narrating the Human series.

Date: Tuesday, 29 October 2019 Time: 18:00 Location: AsiaRes Reading Room (Level M), National Library of Latvia, Mūkusalas iela 3 Speaker: Julia Vorhölter, Göttingen University Title: "Crazy Times: New [Dis]Orders and the Emergence of Psychotherapy in Uganda"

Event language: English Admission: free

About the talk: "Based on ethnographic fieldwork, my paper traces the rise of psychotherapeutic institutions, actors and discourses in Uganda since the early 2000s. It analyzes why and in which contexts psychotherapy has recently started to proliferate, who can and wants to access it, and how it is related to broader transformations of Ugandan society. I argue that psychotherapy is not only created within, but is also constitutive of changing socio-economic and moral orders, and is inherently linked to the rise and spread of neoliberal capitalism in Uganda after 1986. In Uganda, the diverse ways in which psychotherapy is becoming part of the ‘mental health care scape’ is indicative of growing class disparities, changing communal relationships and responsibilities, and new modes and ideologies of (self)-governing. These processes furthermore reflect novel understandings and treatments of psycho-social suffering which are also inherently class-specific. My research contributes to studies that show how the rise of psychotherapy across the globe both reflects and constitutes particular socio-economic orders that are characterized by new affective practices and changing ways of belonging."

About the speaker: Julia Vorhölter is a lecturer and post-doctoral researcher at the Institute of Social and Cultural Anthropology of Göttingen University, Germany. Her research areas include psychological and medical anthropology; dynamics and perceptions of socio-cultural change in Sub-Saharan Africa; neoliberalism and governmentality studies and the anthropology of development. Her most recent work analyses changing discourses on mental health/illness and emerging forms of psychotherapy in Uganda.

The event will take place in the “Narrating the Human” series, co-organized by the Latvian Association of Anthropologists, the National Library of Latvia, and Rīga Stradiņš University.

bottom of page