top of page

Milošs Jovanovičs: Homoseksualitāte Serbijā: Starp oficiālu ‘jā’ un sadzīvisku ‘nē’

Updated: Jan 30, 2020

Otrdien, 11.februārī plkst.18.00 notiks sociologa Miloša Jovanoviča (Miloš Jovanović) vieslekcija “Homoseksualitāte Serbijā: Starp oficiālu ‘jā’ un sadzīvisku ‘nē’” (Homosexuality in Serbia: Between Formal Acceptance and Informal Rejection).

Pasākums notiks Latvijas Nacionālās Bibliotēkas AsiaRes lasītavā (M stāvā) lasījumu cikla “Stāsti par cilvēku” ietvaros. To organizē Latvijas Antropologu biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Rīgas Stradiņa universitāti.


Par stāstījumu:

“Eiropeizāciju parasti saprot kā procesu, kurā valstis pieņem Eiropas Savienības noteikumus. Serbijai pietuvojoties ES, šis process kļūst arvien intensīvāks, tomēr šajā ceļā sastopami arī šķēršļi. To spilgti iezīmē formālie centieni mainīt LGBT personu sociālo statusu Serbijā, jo tie ir cieši saistīti ar eiropeizācijas ideju. Atbilstoši ES prasībām ir pieņemti vairāki likumi un īstenotas programmas ar mērķi novērst LGBT personu diskrimināciju. Tāpat ir norisinājušies vairāki “Praida” gājieni, kuru laikā nav konstatēti nopietni incidenti (jo Belgradu burtiski bija ielenkuši iespaidīgi policijas spēki). Vienlaikus augstas valsts amatpersonas publiski pauž nevēlēšanos izrādīt pretimnākšanu personām, kas nav heteroseksuālas, savukārt policija netieši pretojas pienākumam gādāt par “Praida” drošību.

Pasākumus, kas iecerēti kā pretimnākšana LGBT personām, raksturo īslaicīgums, virspusējība un samākslotība. Līdzīgi var raksturot Serbijas valdības vispārējo attieksmi pret eiropeizāciju: formālās prasības tiek izpildītas, tomēr paralēli šai paklausībai tiek iedarbināts jaudīgs neformālas pretestības mehānisms, lai nepieļautu izmaiņas sabiedrībā.

Šķiet, ES normu un regulējuma iedzīvināšanas centieni ir veltīgi, kamēr netiek ņemta vērā šo normu izraisītā pretreakcija, kā arī nepieciešamība to interpretāciju un transponēšanu pielāgot vietējiem apstākļiem.”


Par pētnieku:

Milošs Jovanovičs ir docents Nišas Universitātes (Serbija) Filozofijas fakultātē, kur viņš pasniedz tādus kursus kā dzimtes un seksualitātes socioloģija, zināšanu socioloģija, zinātnes socioloģija, noviržu sociālā konstruēšana, medijpratība, kā arī reliģija mūsdienu sabiedrībā. Viņš ir arī pētnieks Dienvideiropas Empīrisko kultūras studiju centrā (Centre for Empirical Cultural Studies of Southeast Europe). Milošam ir doktora grāds socioloģijā, ko viņš ieguvis Nišas Universitātes Filozofijas fakultātē. 2016.gadā publicēta viņa grāmata Identitet-religioznost-seksualnost: Problem identiteta religioznih LGBT osoba u Srbiji (“Identitāte, reliģiozitāte, seksualitāte: Reliģiozo LGBT cilvēku identitātes problēma Serbijā”).

Pasākums notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas.


On Tuesday, February 11, at 18:00 sociologist Miloš Jovanović will give a public talk titled Homosexuality in Serbia: Between Formal Acceptance and Informal Rejection. The event will take place in the AsiaRes Reading Room (Level M), National Library of Latvia.


About the talk:

“Generally, Europeanization is defined as ‘a process in which states adopt EU rules’. As Serbia is getting closer to the EU, this process is gaining in momentum, but running far from smooth. Formal endeavors aimed at the change of the social status of the LGBT persons in Serbia are a case in point, as they are linked to the idea of Europeanization. In accordance with the EU conditions, a number of laws aimed at fighting discrimination of LGBTs were passed, programs with the same goal were implemented, and several Pride Parades took place without major incidents (as Belgrade was “besieged” by heavy police forces). At the same time, high state officials publicly manifest their reluctance toward non-heterosexuals, with the police practicing indirect resistance toward organizing the Pride.

The LGBT affirming actions were characterized by a short time-span, superficiality and artificiality, which makes this case a paradigmatic one of Serbian Government’s attitude to Europeanization: the formal obligations (as imposed) are fulfilled, while simultaneously enormous (informal) efforts are undertaken in order that no changes occur in the society.

Attempts to diffuse EU rules and regulations seem to be of no avail if local adaptation, interpretation and appropriation of these norms and resistance which they spawn, is not taken into account."


About the speaker:

Miloš Jovanović is assistant professor at the Faculty of Philosophy, University of Niš, where he teaches such courses as the sociology of gender and sexuality, sociology of knowledge, sociology of science, social construction of deviance, media literacy, and religion in modern society. He is also a researcher at the Ceendeavoursntre for Empirical Cultural Studies of Southeast Europe. He holds a PhD in Sociology from the Faculty of Philosophy, University of Niš. His recent book is entitled Identitet-religioznost-seksualnost: Problem identiteta religioznih LGBT osoba u Srbiji (Identity, Religiosity, Sexuality: Identity Problem of Religious LGBTs in Serbia) (2016).

Comments


bottom of page